Withholding-some-of-the-tenants-bond Kentsel Dönüşüm kanunu ile kazanılan haklar genelde ruhsat harçları ile kredi faiz desteği ve kira yardımları olarak bilinmektedir. Ancak ilgili kanunun uygulama yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 9/a bendinde “Kanun uyarınca; ilgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.” denilmektedir. Ayrıca 5/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile eklenen 9/ç fıkrasında “İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,

2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak,

uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi, Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.” maddeleri yer almaktadır.

1. Noter Harçlarından Muafiyet

Kentsel dönüşüm kanunu ile getirilen bir kazanımdır. 250 TL ‘lik bir noter hizmetinde yaklaşık 50 TL’lik kısmı noter harcı olarak yer almaktadır. Noter harçları kentsel dönüşüm kapsamına girmiş yapılar için yapılan tüm sözleşme, vekaletname, ihbarname, tebliğat v.b. noterlik işlemleri için alınamaz.

2. Damga Vergisinden Muafiyet

Yine kentsel dönüşüm kapsamında sözleşmeler ve v.b. işlemler için yapılan damga vergisi ödemelerinden de muafiyet kazanılır. Damga vergisi işin tutarın % 0,825 kısmını oluşturur ki eğer sözleşme v.b. işlem bedeli yüksek ise ödenecek damga vergisi de o nispette yükselecektir. Ancak kentsel dönüşüm kanunundan yararlanan yapılar için damga vergisi alınamaz.

3. Belediye Harçları Muafiyeti

Belediye harçları, belediye gelirler kanununda belirtilen ve inşaat yapımı için belediye ödenen Ruhsat harçları dışında kalan harçlardır. Zaten kanun hak sahiplerine ilgili parsel için ruhsat harcı muafiyeti sağlamaktadır. Ancak bunun yanında misalen: imar durumu almak için ödenen harçlar, işlem harçları, yol katılım harçları gibi belediyelerce alınan ruhsatın alınabilmesi için yapılacak olan işlemlere ait harçlardan da muafiyet kazanılır.

4. Tapu Harçları Muafiyeti

Tapu harçlarından muafiyet konusu en çok tartışılan konulardan birisidir. Tapu harçları bir gayrimenkulün satışından hem alıcıdan hemde satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere satış bedeli üzerinden %2 oranından alınır. Buda şu demek olur. Misalen: siz 300.000 TL sattın aldığınız veya sattığınız bir yapınız için maliyeye 6.000 TL bedeli hem satıcı hemde alıcı öder. Ancak kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapılar için ilk defaya mahsus olmak üzere tapu harçlarından muafiyet kazanırsınız.

haberkentseldonusum.com haberine göre İstanbul başta olmak üzere bazı tapu dairelerinin bu harçları tahsil ettiği ifade edilmektedir. Ancak ilgili kanunun yönetmelik maddelerinden belirtildiği üzere tapu harçlarından malikler ve alıcılar muaftır. Bakanlık bu konuyla ilgili çeşitli idarelere yazılar hazırlamış ve iletmiştir. Bu yazıların örneklerine MEVZUAT sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ancak itirazlarına karşın halen sizden bu harçların ödememesi talep ediyor ise tek yapabileceğiniz durum yasal yargı sürecine başvurmaktır.

5. Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti

Veraset ve intikal vergisi; ücret ödemeden veya karşılıksız olarak kazanılan, elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür vergidir. Eğer kişi bir ölüm neticesinde miras yoluyla bir servete sahip oluyorsa bu vergi tahsil edilir. Ancak kentsel dönüşüm kapsamında veraset ve intikal vergilerinden de ilk defaya mahsus olmak üzere muafiyet sağlanır.

Sayfamızdaki tüm içerik, yazı ve görseller firmamızca hazırlanmıştır. Firma izni olmadan içerik, yazı ve görsellerin bir kısmının veya tamamının kopyalanması ilgili yasalar ve telif hakları kanunlarınca suçtur. Firmamızca yapılan periyodik incelemelerde bu fiili işleyen firmalar ve müşterileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Oluşturulma Tarihi: 06/07/2012

Güncelleme Tarihi: 12/03/2016